Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

IRC NIC A. D. Užice je nastao transformacijom DP za naučno-razvojni rad »NIC« i počeo sa radom 18.03.1992. godine, pri čemu je tada registrovan pod imenom Istraživački institut "Naučno-istraživački centar" Užice. Od tada samostalno i u sradnji sa drugim istraživačkim i privrednim organizacijama realizuje različite projekte fundamentalnog, razvojnog i primenjenog značaja.

Rešenjem, broj BD 21902/2005 od 17.06.2005. godine, izdatim od strane Agencije za privredne registre, NIC je uveden u Registar privrednih subjekata.

Rešenjem broj BD 188880/2006 od 20.11.2006. godine, izdatim od strane Agencije za privredne registre, izvršena je promena naziva firme u IRC NIC Užice. Od 10.12.2007. registrovan je kao »IRC NIC« A. D. Užice.

U ovom trenutku, »IRC NIC« A. D. Imao je 15 stalno zaposlenih:

    - 4 doktora tehničkih nauka,

    - 3 magistra tehničkih nauka,

    - 5 istraživača sa visokom stručnom spremom,

    - 2 stručna saradnika sa višom stručnom spremom,

    - 1 tehničar sa srednjom stručnom spremom.

Pored toga, »IRC NIC« A. D. Imao je oko 20 spoljnih saradnika različitih struka.

Prema sistematizaciji i organizaciji poslova i radnih zadataka, centralno mesto u »IRC NIC« A. D. zauzima Istraživačko razvojna jedinica. Pored nje, postoje i tri Sektora za: metalurgiju, ekologiju i za inženjering, konsalting i stručne poslove.

Sektor za metalurgiju je u svom dosadašnjem radu, pre svega kroz saradnju sa drugim privrednim organizacijama, realizovao preko 20 projekata. Sektor za ekologiju, takođe kroz saradnju sa drugim privrednim organizacijama, realizovao je preko 15 projekata, oko 50 Prethodnih i Detaljnih analiza uticaja objekata i radova na životnu sredinu, odnosno Studija o proceni uticaja objekata i radova na životnu sredinu, kao i veliki broj merenja i ispitivanja uslova radne sredine i određivanja mesta sa posebnim uslovima rada.

Kao što je rečeno, ova dva Sektora su realizovala veliki broj projekata, pri čemu treba naglasiti da je u određenim projektima, u skladu sa njihovim predmetom, sadržajem i ciljem njihove izrade, posebna pažnja bila posvećena sanitarnim deponijama, odnosno upravljanju otpadnim materijama, pri čemu je tretiran kako industrijski, tako i komunalni čvrst otpad sa prikazom tehnoloških postupaka reciklaže i valorizacije korisnih komponenata.

Takođe, treba istaći da su stručni timovi za realizaciju ovih projekata bili formirani, što je inače praksa u ovoj instituciji, prema principu multidisciplinarnog pristupa, a da su rukovodioci, u zavisnosti od karaktera projekta, bili eminentni stručnjaci iz svoje oblasti.

U okviru Sektora za inženjering, konsalting i stručne poslove, »IRC NIC« AD je u svom dosadašnjem radu realizovao:

    - preko 50 idejnih i glavnih građevinskih projekata,

    - 30 investicionih projekata,

    - 60 tehničkih kontrola tehničke dokumentacije,

    - 95 mišljenja na tehničku dokumentaciju iz oblasti zaštite na radu,

    - 10 nadzora nad izgradnjom građevinskih objekata,

    - 70 tehničkih pregleda građevinskih objekata,

    - 15 veštačenja iz oblasti metalurgije, tehnologije i mašinstva.

Pored navedenog, »IRC NIC« A. D. je licenciran za sve poslove u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, što se posebno odnosi na izradu Procene rizika radnih mesta, izradu Elaborata i svih ostalih normativnih akata preduzeća, kao i kontrolu uslova radne sredine i kontrolu sredstava i uređaja za rad.

NIC Pharmaceutical doo je privredno društvo proisteklo kao ćerka kompanija IRC NIC AD Užice. Pored gore pomenute delatnosti osnovana je i nova delatnost – trgovina farmaceutskim proizvodima na veliko.

NIC Pharmaceutical počeo je sa radom 27.07.2017. godine oslanjajući se na prethodnu delatnost sve do dobijanja Rešenja br. 515-04-06765/2017-11 od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Prateći tokove savremenog poslovanja i uključujući dugogodišnje iskustvo inovirani su već postojeći korporativni kodeksi. Zapošljavanjem novih kadrova iz oblasti medicine i farmacije osnovano je privredno društvo sa izuzetno izraženom profesionalnom etikom sposobno da u celosti podrži logistiku kliničkih ispitivanja na teritoriji RS kao i da sa ponosom postane nosilac dozvole za uvoz i distribuciju lekova i medicinskih sredstava koji u Srbiji još uvek nisu zastupljeni.